മത്സ്യത്തിന്റെ ചെകിളക്കുള്ളിൽ സിറിഞ്ച്‌ കണ്ടെത്തി,മരുന്ന്‌ പ്രയോഗമെന്ന്‌ സംശയം

ചെങ്ങന്നൂർ: മൽസ്യ വ്യാപാരിയിൽ നിന്ന്‌ വാങ്ങിയ മത്സ്യത്തിന്റെ ചെകിളക്കുള്ളിൽ സിറിഞ്ച്‌ കണ്ടെത്തി. മരുന്ന്‌ പ്രയോഗമെന്ന്‌ സംശയം. More...

by malayalashabdam | Published 4 years ago
By malayalashabdam On Friday, October 9th, 2015
0 Comments

ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ അത്താഴക്കൂട്ടം ശ്രദേയമാകുന്നു

  വിശന്നിരിയ്ക്കുന്ന തെരുവിലെ ജീവിതങ്ങള്‍ക്ക് അത്താഴം നല്‍കുന്ന ആലപ്പുഴയിലെ More...