ബിരുദകോഴ്‌സുകള്‍ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്ക് തോറ്റവിഷയങ്ങള്‍ എഴുതിയെടുക്കാന്‍ രണ്ടുവര്‍ഷം മാത്രമേ അനുവദിക്കാവൂ എന്ന് യു.ജി.സി

ന്യൂഡല്‍ഹി: ബിരുദകോഴ്‌സുകള്‍ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്ക് തോറ്റവിഷയങ്ങള്‍ എഴുതിയെടുക്കാന്‍ രണ്ടുവര്‍ഷം മാത്രമേ അനുവദിക്കാവൂ More...

by malayalashabdam | Published 5 years ago
By malayalashabdam On Saturday, October 17th, 2015
0 Comments

ബിരുദകോഴ്‌സുകള്‍ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്ക് തോറ്റവിഷയങ്ങള്‍ എഴുതിയെടുക്കാന്‍ രണ്ടുവര്‍ഷം മാത്രമേ അനുവദിക്കാവൂ എന്ന് യു.ജി.സി

ന്യൂഡല്‍ഹി: ബിരുദകോഴ്‌സുകള്‍ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്ക് തോറ്റവിഷയങ്ങള്‍ More...